Dokumenty

Chcę zapisać się na kurs

Szukasz szkolenia lub kursu?

Zapoznaj się z naszymi procedurami zapewnienia jakości organizowanych szkoleń, ważnymi dokumentami i podsumowaniem działań ewaluacyjnych.

 1. BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH w celu opracowania oferty szkoleniowej oraz dostosowania programów szkoleń odpowiadających potrzebom uczestników,  prowadzimy badania potrzeb szkoleniowych, wykorzystując m.in. następujące metody zbierania danych: –    obserwacja środowiskowe. –    weryfikacja raportów publikowanych przez instytucje prowadzące badania rynku szkoleniowego, rynku pracy, itp. –    wywiady indywidualne z wybranymi uczestnikami szkoleń – w przypadku szkoleń otwartych lub z przełożonymi danej grupy uczestników w przypadku szkoleń zamkniętych –    weryfikacja treści zawartych w SIWZ. –    analiza ankiet ewaluacyjnych z poprzednich szkoleń. –    analiza informacji publikowanych na stronach internetowych przez potencjalnych klientów. –    analiza informacji publikowanych na stronach internetowych związanych z planowanymi przetargami lub szkoleniami pracowników.

 2. FORMALNA ORGANIZACJA SZKOLENIA odbywa się poprzez: –    w przypadku szkoleń zamkniętych – zawarcie umowy pomiędzy stronami, w której określa się prawa i obowiązki każdej ze stron. –    w przypadku szkoleń otwartych, których czas trwania nie przekracza 60 godzin szkoleniowych, deklaracja uczestnictwa odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego. –    realizacja szkoleń otwartych, trwających powyżej 60 godzin szkoleniowych, poprzedzona jest podpisaniem umowy z każdym uczestnikiem szkolenia.

 3. LOGISTYCZNA I MERYTORYCZNA ORGANIZACJA SZKOLENIA Miejsce szkolenia: –    realizacja usługi szkoleniowej odbywa się w trybie stacjonarnym –    baza szkoleniowa spełnia warunki BHP i ochrony P.POŻ,  dostosowana jest do potrzeb trenera oraz uczestników szkolenia, zapewnia uczestnikom komfortowe warunki pracy, Terminy potwierdzeń udziału w szkoleniu / rezygnacja z udziału w szkoleniu: –    co najmniej na trzy dni przed planowanym szkoleniem, Organizator  drogą elektroniczną przesyła informację Uczestnikom potwierdzającą realizację szkolenia, –    rezygnację ze szkolenia można zgłosić Organizatorowi wyłącznie w formie pisemnej na pięć dni roboczych przed rzeczywistą datą rozpoczęcia szkolenia. W przypadku rezygnacji przekraczającej w/w termin, uczestnik szkolenia poniesie koszty w wysokości 75% ceny szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w dniu rozpoczęcia zajęć lub nieobecności uczestnika na szkoleniu, uczestnik ponosi koszty w wysokości 100 % wartości szkolenia. –    w przypadku szkoleń zamkniętych, w wyniku wystąpienia sytuacji losowej, niezależnej zarówno od strony Organizatora jak i Zamawiającego, istnieje możliwość polubownego przesunięcia terminu szkolenia. Czas trwania szkolenia / zajęć dydaktycznych: –    czas trwania zajęć w ciągu jednego dnia szkoleniowego wynosi max. 8 godzin zegarowych, –    1 godzina zegarowa składa się z 45 minut zajęć edukacyjnych i 15 minut przerwy, –    harmonogram zajęć szkoleniowych zawarty jest w ofercie szkoleń otwartych. W przypadku szkoleń zamkniętych harmonogram zajęć każdorazowo ustalany jest z zamawiającym. Liczba uczestników w grupach szkoleniowych: –    optymalna liczba uczestników biorących udział w szkoleniu to 5 – 6 osób. –    w specyficznych przypadkach zajęcia mogą zostać prowadzone są w większych grupach. –    w przypadku liczby uczestników przekraczającej 20 osób, szkolenie prowadzone jest w kilku grupach lub przez kilku trenerów. Prowadzenie zajęć i metodologia: –    metodologia szkolenia dobierana przez prowadzącego zajęcia jest adekwatna do celów szkolenia, treści merytorycznych, wyjściowego poziomu kompetencji grupy oraz do czasu trwania szkolenia. –    wsparcie dla uczestników w celu utrwalenia wiedzy prowadzone jest poprzez:  wskazówki dotyczące samokształcenia, ćwiczenia i zadania do samodzielnego wykonania, wskazanie dodatkowych  źródeł wiedzy, przekazanie danych kontaktowych do trenera w celu ewentualnych konsultacji, –    postępy wiedzy są oceniane na bieżąco przez trenerów prowadzących zajęcia i podsumowane są w ankiecie walidacyjnej. Jeżeli wynika to z potrzeb Zamawiającego (szkolenia zamknięte) stosujemy testy wiedzy ( ex ante i ex post) lub inne formy sprawdzania wiedzy/umiejętności wskazane przez Zamawiającego. Materiały szkoleniowe – przekazywane na własność każdemu uczestnikowi: –    autorski skrypt i/lub prezentacja w formie papierowej i/lub elektronicznej –    zestaw testów, kwestionariuszy, ćwiczeń (zgodnie z programem), –    notatnik, długopis, teczka/segregator, –    inne materiały wynikające z programu szkolenia. Potwierdzenie udziału w szkoleniu– dokumenty wydawane przez Organizatora: –    certyfikat akademii, –    w szczególnych przypadkach Organizator wydaje zaświadczenia zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

 4. EWALUACJA –    organizator stosuje m.in. następujące narzędzia oceny szkolenia: –    ankieta ewaluacyjna, –    ankieta walidacyjna. –    uczestnicy w ostatnim dniu szkolenia otrzymują do wypełnienia anonimową (lub imienną) ankietę ewaluacyjną, w której oceniają organizację szkolenia. Obejmuje ona co najmniej ocenę: –    miejsca szkolenia, warunków zakwaterowania; –    materiałów dydaktycznych –    organizacji czasu szkolenia –    merytoryki zajęć –    trenera i sposobu jego pracy, Ankieta zawiera ponadto pytanie o potencjalne potrzeby szkoleniowe uczestników. –    każdorazowo wypełnione ankiety ewaluacyjne udostępniane są trenerowi. W przypadku szkoleń zamkniętych, o ile istnieje tali wymóg, wyniki ankiet przekazywane są Zamawiającemu. –    wyniki ankiet ewaluacyjnych publikowane są w formie zestawień i analiz na stronie internetowej naszej firmy. –  ankietę walidacyjną wypełnia trener danego szkolenia. Po zakończeniu szkolenia ankieta przekazywana jest Organizatorowi szkolenia. Organizator dokonuje analizy wypełnionej ankiety walidacyjnej, omawia z trenerem przebieg szkolenia, stopień osiągnięcia założonych celów w zakresie zdobytej przez uczestników wiedzy,  nabytych umiejętności oraz ewentualnych zmian w  sposobie postępowania w przypadku realizacji podobnych szkoleń w przyszłości.
 1. Uczestnik szkolenia ma prawo do roszczeń i reklamacji  w przypadku gdy realizator szkolenia nie wywiąże się ze standardu wykonania usługi zgodnie z zawartą umową. W wyniku zastrzeżeń co do organizacji przebiegu szkolenia, kadry trenerskiej lub innych zaniedbań leżących bezpośrednio po stronie wykonawcy, Zamawiający może wnosić o zadośćuczynienie w formie rekompensaty.

 2. Reklamacje można zgłaszać w formie pisemnej lub drogą listowną na adres instytucji szkoleniowej, najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji usługi szkoleniowej.

 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: a.   dane kontaktowe (imię i nazwisko osoby lub nazwę firmy/ instytucji zgłaszającej reklamację), adres, telefon, e-mail, b.   nazwę oraz datę wykonanej usługi, c.   opis zastrzeżeń wraz z argumentacją, d.   proponowany sposób rozwiązania reklamacji.

 4. Podstawowym wyznacznikiem do rozpatrzenia reklamacji jest weryfikacja ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników szkolenia, które podlega reklamacji, pod względem średniej ocen uzyskanych po przeprowadzeniu usługi szkoleniowej. Reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie w przypadku jeśli średnia ocen z ankiet nie przekroczyła wartości 3.0 w skali od 1.0 do 5.0. Procedura ta dotyczy zrealizowanej usługi zarówno o charakterze zamkniętym, jak i otwartym. Powyższy proces pozwoli na obiektywną ocenę przeprowadzonej usługi szkoleniowej.

 5. Instytucja szkoleniowa przewiduje następujące formy rekompensaty: a.   bezpłatne dodatkowe materiały dydaktyczne, b.   organizację dodatkowej formy wsparcia, c.   obniżenie ceny wyjściowej, d.   nieodpłatne powtórzenie szkolenia w najbliższym możliwym terminie, e.   kary umowne wynikające z umowy.

 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

Średnia ocen wg. skali cen 1 – bardzo zła, 5 bardzo dobra. Organizacja szkolenia:

 • Czy miejsce szkolenia było dobrze przygotowane? 5
 • Czy szkolenie odbywało się zgodnie z planem w wymiarze czasowym? 5

Szkolenie

 • Czy treść szkolenia odpowiadała jego tytułowi i tematowi? 5
 • Czy prowadzący szkolenie posiadał odpowiednią wiedzę i przygotowanie merytoryczne? 5
 • Czy treść szkolenia była przekazywana w zrozumiały i przystępny sposób? 5

Przydatność szkoleń

 • Czy szkolenie spełniło Pani/Pana oczekiwania? 5
 • Czy dzięki szkoleniu zwiększyły się Pani/Pana umiejętności? 5
 • Czy nabyte umiejętności są dla Pani/Pana przydatne? 5

Ocena ogólna

 • Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z udziału w szkoleniu? 5

Inne szkolenia

 • Proszę napisać, szkoleniami na jaki temat był(a)by Pani/Pan zainteresowana/y w przyszłości? 5

Regulamin ma na celu określenie zasad korzystania z pomieszczeń Akademii Awangarda Hair&Beauty w Nowym Sączu ul. Malczewskiego 2. Do jego przestrzegania zobowiązany jest każdy uczestnik wszelkich form realizowanych w studio szkoleniowym i salach konferencyjnych. Uczestnik zobowiązany jest do:

PODCZAS SZKOLENIA:

 1.  zachowania czystości stanowisk przed, podczas i po wykonanych pracach podczas szkolenia;
 2. bezwzględnego stosowania się do poleceń prowadzących/organizatorów szkolenia;
 3. przestrzegania zasad bezpieczeństwa (BHP), w tym przestrzegania zakazu palenia papierosów poza wyznaczonymi do tego miejscami;
 4. zgłaszanie do prowadzącego konieczności pobrania drobnego sprzętu fryzjerskiego oraz dbanie o jego należyte użytkowanie;
 5. bieżącego zgłaszania wszelkich usterek do prowadzącego szkolenie/opiekuna szkolenia.

PO SZKOLENIU:

 1. zdawania prowadzącemu pobranego na szkolenie sprzętu fryzjerskiego najpóźniej w momencie zakończenia szkolenia
 2. przekazania prowadzącemu/opiekunowi szkolenia informacji o ilości zużytych podczas szkolenia produktów;
 3. sprawdzenia czy zostały wyłączone użytkowane sprzęty elektryczne.