§1.
Postanowienia ogólne

1.Organizatorem promocji jest Awangarda Group ul. 
Malczewskiego 2, 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-245-45-87.

2. Definicje:
Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
a) Regulamin – niniejszy regulamin;
b) Promocja – promocja opisana w niniejszym Regulaminie;
c) Uczestnik Promocji – Użytkownik, który zgłosi się do udziału w 
Promocji;
d) Usługa – usługa fryzjerska podczas której nie jest zużywany
żaden materiał (farby, produkty np. do stałego prostowania,
keratynowego wygładzenia, włosy przy przedłużaniu
ultradźwiękami itp.)
e) Rabat – rabat za Usługę opisaną w niniejszym regulaminie.

§2.
Zasady Promocji

1. Aby wziąć udział w Promocji, należy uzyskać Rabat za Usługę w
dniach 01.10.2022r. – 31.10.2022 r. w salonie Awangarda Hair &
Beauty, ul. Malczewskiego 2, 33-300 Nowy Sącz, odpowiednio -20
%.

2. Aby otrzymać Rabat należy w trakcie trwania Promocji zgłosić
się do udziału w Promocji i wykonać jedną z Usług w salonie
Awangarda Hair & Beauty, ul. Malczewskiego 2, 33-300 Nowy
Sącz.

3. Rabat określony w § 2 ust. 1 Regulaminu zostanie przyznany
Uczestnikowi Promocji podczas zapłaty za Usługę.

4. Promocje nie łączą się. Jeden Rabat można wykorzystać tylko
raz podczas płacenia za Usługę.

5. Rabaty można realizować w dniach od dnia 01.10.2022 r. do
dnia 31.10.2022 r.

§3.
Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez
Uczestnika Promocji jest Organizator.

2. Danymi niezbędnymi do celów realizacji Promocji i postanowień
Regulaminu są: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania

3. Organizator w celu niezbędnym do realizacji Promocji,
przetwarza dane osobowe Uczestnika Promocji, o których mowa w
§ 3 ust. 2 Regulaminu, zgodnie z art. 6 ust.1 lit b) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO).

4. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.),
Uczestnik Promocji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji
handlowych o produktach lub usługach Administratora i
podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami
Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże
niezbędne dla wzięcia udziału w Promocji i otrzymania Rabatu.

6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu do treści swoich
danych osobowych oraz ich poprawiania.

§4.
Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Rabatów z Promocji „Urodziny
Awangardy” Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać za pomocą
wiadomości e-mail na adres biuro@studioawangarda.pl

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko Uczestnika
Promocji, adres jego profilu na Facebook’u lub Instagramie, jak
również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie
14 dni od daty ich otrzymania.

4. Reklamacja rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu i
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik
Promocji zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-
mail, wysłanej na adres podany w reklamacji.

§5.
Postanowienia końcowe

1. Regulamin Promocji jest Regulamin dostępny jest w profilu
Awangarda Hair & Beauty w zakładce „Notatki”.

2. Przed wzięciem udziału w Promocji, Uczestnik Promocji
powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Wzięcie udziału
w Promocji oznacza zapoznanie się z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
Regulaminie z ważnych powodów, którymi są: przedłużenie lub
skrócenie okresu trwania Promocji, zmiany przedmiotu Promocji,
ważne przyczyny ekonomiczne lub marketingowe leżące po
stronie Organizatora. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na
prawa uprzednio nabyte przez Uczestników Promocji.